1. Podaj numer NIP bez myślników
 2. Aplikacja pobierze dane firmy z bazy GUS i uzupełni odpowiednie pola formularza
 3. Uzupełnij dane Administratora systemu odpowiedzialnego za zarządzanie kontami
 4. Zaznacz zgody i wybierz przycisk [Zarejestruj]
 5. Na podany adres email otrzymasz maila z linkiem do aktywacji konta i ustawienia hasła
 6. Ustaw hasło zawierające co najmniej 8 znaków w tym jedną: małą literę, wielką literę, liczbę i znak specjalny: !@#$%^&*? i zaloguj się do aplikacji.
 1. Type in the NIP number without hyphens
 2. The app will download company’s data from the Central Statistical Office database and will fill out relevant fields
 3. Fill in information regarding your system admin responsible for account management
 4. Tick off the agreements and click [register]
 5. We’ll send a link for activating the account and setting the password to the provided e-mail address
 6. Set a password that contains at least 8 characters, including a capital letter, a small letter, a number and a special character: !@#$%^&*? and log in to the app
 1. Wejdź do menu ‘Zespoły’
 2. Wybierz opcję ‘Dodaj zespół’
 3. Podaj nazwę dla Twojego zespołu
 4. Dopisany zespół widoczny jest na liście zespołów na drugiej zakładce
 5. Administrator ma możliwość edycji nazwy zespołu oraz ustawienie awatara, dezaktywacji oraz usunięcia zespołu - usunięcie możliwe tylko jeżeli do zespołu nie są przypisani użytkownicy.
 1. Go to the „teams” menu
 2. Choose the „add team” option
 3. Name your team
 4. Added team can be found on the team list in the second bookmark
 5. The admin can edit the team name, set an avatar, deactivate and delete a team – a team can be deleted only when there are no user assigned
 1. Wejdź do menu Użytkownik -> Zaproś użytkownika
 2. Uzupełnij pola email, imię, nazwisko - adres email będzie loginem użytkownika
 3. Wybierz rolę dla użytkownika, dostępne opcje: Administrator, Kierownik zespołu, Uczestnik zespołu
 4. Dla roli Administrator podaj numer telefonu
 5. Dla roli Kierownik lub Uczestnik wybierz zespół z listy
 6. Przycisk [Wyślij zaproszenie] powoduje wysłanie maila na podany adres email z linkiem do aktywacji konta. Użytkownik ma status Aktywny.
 7. Przycisk [Dodaj użytkownika] powoduje dodanie użytkownika na listę ze statusem Nieaktywny. Mail z aktywacją konta nie zostanie wysłany.
 1. Go to the User menu -> invite a user
 2. Type in an e-mail, first name, last name – the e-mail will be the user’s login
 3. Choose a role for the user from: admin, team leader, team member
 4. Add a phone number for an admin role
 5. Choose a team from a list for a team leader or team member
 6. If you Click the [send invite] button, an e-mail with an activation link will be sent to the provided address. The user is now active.
 7. If you click on the [add member] button, the user will be added to the list as inactive. Account activation e-mail won’t be sent.
 1. Wejdź do menu Zespoły -> Przydziel do zespołu
 2. Na filtrze wybierz zespół do którego chcesz przypisać użytkowników 
 3. Za pomocą przycisku + dodaj użytkowników do wybranego zespołu
 4. Użytkownik zniknie z listy
 5. Aby sprawdzić kto jest w danym zespole zmień filtr na ‘Przypisani’, na liście jest możliwość zdefiniowania roli dla użytkowników
 6. Za pomocą ikony – możesz usunąć użytkownika z zespołu
 1. Go to the Team menu -> assign to team
 2. Choose the team you want to assign users to from the filter
 3. Add users to the chosen team using the ‘+’ button
 4. The user will disappear from the list
 5. To check who is in a given team change the filter to ‘assigned’. It’s possible to define a role for each member on the list
 6. You can delete a user from a team using ‘-‘
 1. Pobierz aplikację ze sklepu Google Play
 2. Zaloguj się używając adresu email oraz hasła ustawionego w aplikacji webowej
 3. Wybierz zespół z listy zespołów do których jesteś przydzielony, od tego momentu możesz korzystać z aplikacji.
 1. Download the mobile app from Google Play store
 2. Log in using your e-mail and password set in the web app
 3. Choose a team from the list of teams you are assigned to. You can use the app now
 1. Wejdź do menu ‘Projekty’
 2. Wybierz ikonę +
 3. Podaj nazwę projektu
 4. Opcjonalnie uzupełnij opis projektu
 5. Zatwierdź projekt ikoną checkbox
 6. Na liście projektów zostanie wyświetlony dodany projekt z datą utworzenia i autorem
 1. Go to the ‘Projects’ menu
 2. Choose ‘+’
 3. Name the project
 4. You can add a description of the project
 5. Confirm by clicking the checkbox
 6. The project will show on the list with the creation date and the author
 1. Wejdź do menu Projekty
 2. Wybierz projekt do którego chcesz dodać zdjęcia
 3. Wybierz ikonę +
 4. Możesz dodać zdjęcie z biblioteki, wykonać nowe zdjęcie aparatem lub dodać plik pdf
 5. Dodane pliki będą wyświetlone jako miniatury
 1. Go to the ‘Projects’ menu
 2. Choose the project you want to add photos to
 3. Choose ‘+’
 4. You can add a photo from your gallery, take a photo with your camera or add a pdf file
 5. Added files will show as thumbnails
 1. Wyświetl wybrane zdjęcie w powiększeniu
 2. Kliknij w interesujący cię obszar na zdjęciu
 3. Wpisz notatkę i zatwierdź przyciskiem Wyśli
 4. Możesz zmienić typ flagi na właściwy dla oznaczonego miejsca 
 5. Dodaną flagę możesz przesunąć w dowolne miejsce na zdjęciu – przytrzymaj i przesuń
 6. Flagę możesz usunąć – przytrzymaj i przeciągnij na ikonę kosza wyświetlonego na górze
 7. Kliknij w wybraną flagę aby dopisać kolejną notatkę albo nagraj widomość głosową
 8. Dodaj załącznik do flagi w postaci zdjęcia lub pliku pdf – kliknij na flagę a następnie na ikonę spinacza, wybierz aparat, galerię lub bibliotekę dokumentów.
 1. Show given photo
 2. Click on the area you’re interested in
 3. Type a note and confirm by clicking ‘send’
 4. You can change the flag type to one that’s appropriate for the area
 5. Added flag can be moved to any area of the photo – hold and move
 6. A flag can be deleted – hold and move to the bin icon on top
 7. Click a flag to add another note or record a voice message
 8. Add a photo or pdf attachment – click on the flag and then on the paper clip icon, choose camera, gallery or file library
 1. Wyświetl wybrane zdjęcie w powiększeniu
 2. Kliknij w interesujący cię obszar na zdjęciu
 3. Wpisz notatkę i zatwierdź przyciskiem Wyślij
 4. Kliknij w ikonę 'udostępnij' pod notatką głosową lub komentarzem
 5. Z listy uczestników zespołu wybierz osoby którym chcesz przypisać zadanie
 6. Po zatwierdzeniu pod komentarzem pokażą się ikony osób, do których zadanie zostało przydzielone.
 1. Show a given photo
 2. Click on the area you’re interested in
 3. Type in a note and confirm by clicking ‘send’
 4. Click on ‘share’ under the comment or voice message
 5. Choose people you want to assign a task to from the list of team members
 6. After it’s confirmed, icons of people the task has been assigned to will show
 7. In the photo under the ‘speech bubble’ you can see all the comments to all the flags of the photo. From this point you can assign tasks to team members.
 8. In the ‘…’ menu you can assign a whole photo to a team member using the „assign to” option
 1. Wejdź do menu ‘Zadania’
 2. Na liście widoczne są otwarte zadania przydzielone do ciebie
 3. Każde zadanie ma informacje przez kogo i kiedy zadanie zostało przydzielone oraz do jakiego komentarza na zdjęciu.
 4. Zadanie przydzielone do całego zdjęcia ma opis ‘Całe zdjęcie’
 5. Chcesz szybko odznaczyć zadnie? Przesuń zadanie w prawo i kliknij przycisk ‘Wykonaj’, zadanie zostanie przeniesione na listę zadań wykonanych.
 6. Chcesz poznać więcej szczegółów? Kliknij w wybrane zadanie.
 7. Zostanie otwarte zdjęcie w powiększeniu z komentarzem do którego przydzielono Ci zadanie
 8. W celu wykonania przesuń komentarz w prawo i kliknij przycisk [Wykonaj]
 9. Wykonane zadanie jest widoczne na liście zadań po zmianie filtra na ‘Wykonane’
 10. Zadanie wykonane ma uzupełnioną datę i godzinę wykonania.Zadanie wykonane ma uzupełnioną datę i godzinę wykonania.
 1. Go to „tasks” menu
 2. You can see open tasks assigned to you on the list
 3. Every task has information about the person who assigned it to you, when they did it and to what photo comment
 4. A task assigned to an entire photo is described as “whole photo”
 5. You want to quickly tick off a task? Move it right and click ‘finish’ – the task will be moved to the finished tasks list
 6. You want to know more details? Click on a given task
 7. The app will display an enlarged photo with the comment in which a task has been assigned to you
 8. In order to finish the task, move the comment right and click [finish]
 9. You can see finished tasks on the list by changing the filter to “finished”
 10. A finished task has the date and hour of completion filled out
 1. Wejdź do menu ‘Projekty’
 2. Wybierz projekt do którego chcesz wygenerować raport
 3. W menu ‘…’ w prawym górnym rogu wybierz opcję ‘Pobierz raport PDF’
 4. Wybierz typ raportu: Przypisane zadania (raport zawiera zadania przypisane innym uczestnikom zespołu z informacją o wykonaniu) lub zestawienie zdjęć (raport zawiera wszystkie flagi, komentarze oraz zadania występujące w projekcie)
 5. Link do raportu zostanie wysłany na Twój adres email – link jest aktywny przez 24 godziny
 6. Jeżeli chcesz udostępnić raport innej osobie wybierz opcję ‘Udostępnij raport PDF’. Podaj adres email na który link do raportu zostanie wysłany a następnie wybierz rodzaj raportu.
 7. Możesz również wygenerować raport do konkretnego zdjęcia. Wyświetl zdjęcie w powiększeniu, wybierz z menu opcję ‘Pobierz raport PDF’ lub ‘Udostępnij raport PDF’. Raport do zdjęcia zawiera wszystkie flagi, komentarze, załączniki oraz zadania.
 1. Go to the ‘Projects’ menu
 2. Choose the project you want to generate a report for
 3. In the ‘…’ menu in the top right corner choose the ‘download PDF report’ option
 4. Choose report type: assigned tasks (the report includes tasks assigned to other team members with the information about conclusion) or photos sheet (the report includes all the flags, comments and tasks in the project)
 5. A link to the report will be sent to your e-mail address – the link will be active for 24 hours
 6. If you want to share the report with someone else choose the ‘share PDF report’ option. Type in e-mail address the report will be sent to and then choose the type of report.
 7. You can also generate a report for a given photo. Show the photo, choose ‘download PDF report’ or ‘share PDF report’ from the menu. A photo report includes all the flags, comments, attachments and tasks.
 1. Wejdź do menu ‘Projekty’
 2. Domyślnie ustawiony jest widok ‘Aktywne projekty’ – opis widoczny na górnej belce
 3. Aby zmienić widok wejdź do menu ‘…’ w prawym górnym rogu
 4. Wybierz opcję ‘Zakończone projekty’, na liście pokażą się projekty o statusie Zakończony oznaczone kolorem pomarańczowym, z datą zakończenia projektu.
 5. W menu dostępne są również opcje wyświetlenia wszystkich projektów (aktywnych i zakończonych) oraz moich projektów (utworzonych przeze mnie).
 1. Go to the ‘Projects’ menu
 2. The default view is ‘active projects’ – description in the top bar
 3. To change it, go to ‘…’ menu in the top right corner
 4. Choose ‘finished projects’ option. The list will display finished projects marked in orange with the date of completion
 5. You can also choose to display all the projects (active and finished) or your projects (created by you)
 1. Wejdź do menu ‘Projekty’
 2. Wybierz projekt, który chcesz zakończyć
 3. W menu ‘…’ w prawym górnym rogu wybierz opcję ‘Zakończ projekt’
 4. Zakończony projekt zniknie z listy aktywnych projektów.
 5. Wybierz opcję ‘Zakończone projekty’, na liście pokażą się projekty o statusie Zakończony oznaczone kolorem pomarańczowym, z datą zakończenia projektu.
 1. Go to the ‘Projects’ menu
 2. Choose the projects you want to finish
 3. In the ‘…’ menu in the top right corner choose ‘finish project’
 4. The finished project will disappear from the list of active projects
 1. Wejdź do menu ‘Projekty’
 2. Wybierz projekt z którego chcesz przenieść lub skopiować zdjęcie
 3. W menu ‘…’ w prawym górnym rogu wybierz opcję ‘Przenieś / kopiuj zdjęcie’
 4. Zaznacz wybrane zdjęcia
 5. Zatwierdź znakiem ‘checkbox’ znajdującym się na dolnej belce ekranu
 6. Z listy projektów wybierz projekt do którego chcesz przenieść / skopiować zdjęcie
 7. Wybierz jedną z dwóch opcji: przenieś zdjęcie lub kopiuj zdjęcie.
 1. Go to the ‘Projects’ menu
 2. Choose the projects you want to move or copy a photo from
 3. In the ‘…’ menu in the top right corner choose ‘move/copy photo’
 4. Select photos
 5. Confirm with the checkbox on the lower bar
 6. Choose a project where you want to move/copy the photo
 7. Choose one of the options: move or copy the photo
 1. Po zainstalowaniu aplikacji konieczne jest wyrażenie zgody na pobieranie lokalizacji.
 2. Każde zrobione zdjęcie aparatem ma zapisaną lokalizację - adres i współrzędne.
 3. Lokalizacja widoczna jest na właściwościach zdjęcia – opcja dostępna w menu ‘…’ w prawym górnym rogu, opcja ‘Właściwości zdjęcia’
 4. Lokalizację można skorygować w aplikacji webowej.
 5. Zdjęcie dodane z galerii będzie miało zachowaną lokalizację z momentu wykonania zdjęcia.
 6. Na zdjęciu w menu ‘…’ dostępna jest opcja ‘Widok mapy’. Umożliwia podgląd zdjęcia na mapie oraz wyznaczenia trasy za pomocą aplikacji Google Maps.
 1. When you install the app it is necessary to permit the app to use location
 2. Every photo taken with a camera has a saved location – address and coordinates
 3. Location is displayed in the photo settings – option available in the ‘…’ menu in the top right corner in ‘photo settings’
 4. Location can be modified in the web app
 5. A photo added from the gallery will have the location from the time it was taken
 6. You can find the option ‘Map View’ in the ‘…’ menu. It allows you to see the photo on the map and to set a route in Google Maps.
 1. Wejdź do menu ‘Projekty’
 2. Wybierz projekt któremu chcesz ustawić lokalizację
 3. Wybierz zdjęcie z którego lokalizacja ma być przypisana jako główna
 4. W menu ‘…’ w prawym górnym rogu wybierz opcję ‘Ustaw jako zdjęcie główne’ – lokalizacja zostanie przypisana do projektu.
 1. Go to ‘Projects’
 2. Choose the project you want to set a location for
 3. Choose a photo from which the location should be set as the main location
 4. In the ‘…’ menu in the top right corner choose ‘set as main photo’ – location will be assigned to the project
 1. W głównym menu wybierz opcję ‘…’ znajdującą się obok awatara
 2. Wybierz menu ‘Ustawienia powiadomień’
 3. Wybierz do jakich zdarzeń chcesz otrzymywać powiadomienia
 4. Wybierz rodzaj powiadomienia (email, push)
 5. Wybrane powiadomienia będą widoczne na liście w menu głównym ‘Powiadomienia’
 1. In the main menu choose the ‘…’ option
 2. Choose ‘notifications settings’ menu
 3. Choose about which events you want to receive notifications
 4. Choose the type of notification (e-mail, push)
 5. The chosen notifications will be displayed on the list in the ‘notifications’ main menu
 1. Wejdź do menu ‘Komentarze’
 2. Na liście dostępne są wszystkie dopisane komentarze oraz nagrania głosowe w zespole
 3. Komentarze wyświetlane są w kolejności od najnowszego
 4. Masz możliwość filtrowania komentarzy po flagach lub projektach (ikona w lewym dolnym rogu)
 5. Po ustawieniu filtra ikona będzie oznaczona kolorem pomarańczowymPo ustawieniu filtra ikona będzie oznaczona kolorem pomarańczowym
 1. Go to ‘Comments’
 2. All the comments and voice messages in the team are displayed on the list
 3. comments are arranged from the most recent one
 4. you can filter the comments by flag or projects (the icon in the lower left corner)
 5. After a filter is set the icon will turn orange
 1. Wejdź do menu ‘Uczestnicy’
 2. Na liście dostępni są wszyscy uczestnicy przypisani do zespołu
 3. Każdy użytkownik ma określoną rolę (uczestnik, kierownik) oraz status (Aktywny, Nieaktywny)
 4. Po wybraniu użytkownika z listy zostaną wyświetlone zdjęcia dodane przez danego użytkownika oraz informacje o ilości dodanych flag oraz przypisanych zadań.
 1. Go to ‘People’ menu
 2. You’ll see the members assigned to the team
 3. Every member has a defined role (admin, user) and status (active, inactive)
 4. After choosing a user from the list you’ll see all the photos added by this user and information about the number of added flags and assigned tasks